El Servei de Publicacions és l'eina per tal que l’edició de textos, materials d’estudi i de divulgació, publicacions institucionals, llibres, revistes, guies, fullets o d’altres productes en format paper, electrònic o digital, es dugui a terme amb rigor i eficàcia.

Newsletters (offline i online)

És la publicació digital d’un butlletí informatiu que es distribueix a través del correu electrònic amb certa periodicitat. Contenen articles d’interès sobre la marca i l’àmbit en què es mou.

Revistes corporatives

Editem revistes amb reportatges, notícies i entrevistes elaborades per professionals amb una dilatada experiència en diferents sectors.

 

Memòries anuals

Només amb una bona perspectiva del recorregut de l’empresa es pot tenir autocrítica i reconèixer la situació actual de l’empresa.

 

Llibres corporatius

Eines d’acurat disseny i amb continguts sòlids que l’empresa necessita per a la seva activitat diària, instruments de màrqueting per acompanyar campanyes promocionals, o projectes commemoratius de dates i fites assenyalades.

Articles per a medis

T’adjudem a millorar la reputació gestionant la presència continuada  de l’empresa en mitjans de comunicació.

 

Tríptics comercials i fulletons

Ens encarreguem de la comunicació gràfica. Oferim disseny i assessorament lingüístic en diverses llengües i la impressió i manipulació dels diferents productes que requereix una entitat per a l’organització interna i promoció comercial.